دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، زمستان 1392 
6. نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی‌نژاد نوری؛ سیدرضا حجازی