دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، پاییز 1392 
5. عوامل موثر بر دستاوردهای همکاری صنعت و دانشگاه در فنّاوری های پیشرفته

حسین دهقانی پوده؛ ابوالفضل باقری؛ علیرضا بوشهری؛ غلامرضا نورمحمد نصرآبادی