دوره و شماره: دوره 7، شماره 20، تابستان 1392 
4. واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک

مجید نجاتیان؛ رضا حسنوی؛ سیّد محمود زنجیرچی؛ حامد صوفی؛ محمد اسماعیل مولایی