دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، تابستان 1392 
1. طراحی الگوی راهبرد دانش برای سازمان های دولتی ایران مطالعه‌ای در صنعت برق

ابوالحسن فقیهی؛ غلامرضا معمارزاده؛ سعید صفری؛ حجت طاهری گودرزی


4. واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک

مجید نجاتیان؛ رضا حسنوی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حامد صوفی؛ محمد اسماعیل مولایی