دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1392 
6. بکارگیری QFD برای ایده‌سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها (TOC-TP)

علیرضا حسن‌زاده؛ علی اصغر فانی؛ سید حسن قدسی پور؛ منصوره عبدی


7. تدوین چشم‏انداز و بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

محمد رضا کریمی قهرودی ‏؛ محمد رضا کریمی قهرودی ‏؛ مهدی فشارکی؛ قدیر نظامی‏پور؛ قدیر نظامی‏پور