دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار 1392 
6. بکارگیری QFD برای ایده‌سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها (TOC-TP)

علیرضا حسن زاده؛ علی اصغر فانی؛ سید حسن قدسی پور؛ منصوره عبدی