دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، تابستان 1391، صفحه 1-226