دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، بهار 1391 
6. ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

رمضانعلی سلمانی نژاد؛ مریم دانشور؛ سید حیدر میرفخرالدینی