دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1391، صفحه 4-152 
2. نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی

صفحه 31-55

علیرضا پویا؛ قاسم اسلامی؛ حسنیه طباطبایی


5. ارایه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتی با رویکرد BSC ،ANP فازی و VIKOR (مطالعه موردی در اداره کل تعاون استان یزد)

صفحه 105-127

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ فاطمه شاکری؛ حمید بابایی میبدی


6. ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

صفحه 128-152

رمضانعلی سلمانی نژاد؛ مریم دانشور؛ سید حیدر میرفخرالدینی