دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1390، صفحه 7-139 
1. بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، (مطالعه ی موردی در نظام نوآوری هوایی)

صفحه 7-21

سید کمال طبائیان؛ منوچهر منطقی؛ جهان‌یار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان


4. تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

صفحه 66-79

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی


5. سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD

صفحه 81-100

اصغر مشبکی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ سمانه سادات خرمگاه