دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1390 
4. تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی