دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 53، مهر 1400، صفحه 1-350 (ویژه‌نامه) 
7. تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه‌های توسعه صنعت نفت

صفحه 145-173

10.22034/jmi.2021.287575.2576

رضا بهبود؛ عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی