نویسنده = ارجینی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-47

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین ارجینی؛ مهدی مقیدنیا