تبیین مؤلفه های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

مفهوم اقتصاد خلاق در اسناد خط­مشی و سیاست­های کلان کشورهای اروپایی ازجمله سیاست­های اتحادیه­ی اروپا، برنامه­ی عمران ملل متحد و استراتژی­های دیگر سازمان­های بین­المللی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. تاکنون مفهوم خلاقیت در صنایع فرهنگی، اقتصاد خلاق و به‌طور ویژه صنایع خلاق در ایران، موردتوجه تعداد اندکی از اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. نگاهی به اثرات توجه دیگر کشورها به این مفاهیم و درک پیامدهای آن منجر به تحولات عمیق در تفکر و نوع نگرش سیاست‌گذاران کلان فرهنگی و اقتصادی خواهد شد. هدف این پژوهش، نگاهی ساختاری به صنایع خلاق و استخراج و تبیین مؤلفه­های مؤثر در ساختاردهی زنجیره­ی ارزش صنایع خلاق در ایران است. با توجه به موقعیت ویژه­ی جمهوری اسلامی ایران ازنظر فرهنگی و لزوم توجه به این مسئله، مؤلفه­های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش با استفاده از مصاحبه با خبرگان و به‌کارگیری روش تحلیل مضمون استخراج شده­اند و با کاربرد روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری به بررسی نحوه­ی تأثیرگذاری این مؤلفه­ها بر یکدیگر پرداخته شده است. درنهایت، نتایج پژوهش در قالب دو مدل ساختاری تفسیری و بر روی 15 مؤلفه­ی مؤثر در ساختاردهی زنجیره­ی ارزش صنایع خلاق، در دو بعد فعالیت­های اصلی و پشتیبان، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Components Effective on the Structuring Value Chain of Creative Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Mehrdad Madhoshi 2
  • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 3
  • Hasanali Aghajani 3
1 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.