ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری‌محور دفاعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و فناوری های نرم، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

امروزه صاحب‌نظران مدیریت و مدیران ارشد سازمان‌های دولتی در ایران، بر اهمیت و نقش به‌سزای توانمندسازی کارکنان در راستای اقتصاد مقاومتی واقف‌اند؛ بر همین اساس، درصدد شناسایی و نیز چگونگی به‌کارگیری روش‌هایی مفید برای تقویت جنبه‌های مثبت آن هستند. به‌طورکلی می‌توان گفت، یکی از مشکلات موجود بر سر راه مدیران، در برخی سازمان‌های دولتی ایران، نبود الگوی مفهومی، درست و عمیق از توانمندسازی کارکنان است. به‌این‌منظور، در پژوهش حاضر، که مستخرج از رساله دکتری است، نخست با انجام مصاحبه و روش تحلیل داده‌بنیاد، ابعاد و مؤلفه‌های توانمندسازی کارکنان، استخراج شده است. گام بعدی استفاده از نظر اساتید و صاحب‌نظران، به‌منظور تعیین روایی این ابعاد و مؤلفه‌ها، در قالب پنل خبرگی، بود است. در نهایت، هم با بهره‌گیری از مصاحبه و استخراج مؤلفه‌ها و ابعاد و همچنین نظرسنجی از خبرگان در قالب پنل خبرگی، الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان، ارائیه شده است. در این پژوهش، سعی شده است که با کمک گرفتن از مفروض‌های تحلیل سه‌لایه‌ای در تحلیل سیستمی سازمان، به مسائل حوزه انسانی پرداخته شود. امید است با به‌کارگیری مناسب این الگو، بستری مناسب برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید منابع انسانی فراهم شده و گامی مؤثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

کلیدواژه‌ها