طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم های نرم و نگاشت شناختی

نویسندگان

1 استادیار گروه تحول و تعالی سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی ابعاد و مولفه های کلیدی مفهوم مدیریت جهادی و طراحی الگوی مفهومی توسعه آن در سازمان های ایرانی با روش سیستم‌های نرم است. مدیریت جهادی، به‌عنوان مدلی مبتنی بر ارزش‌های ایرانی- اسلامی، با وجود فصل مشترک با سایر الگوهای مدیریتی، به‌دلیل دارا بودن برخی ابعاد و مولفه‌های خاص، از دیگر الگوهای مرسوم و متداول علم مدیریت، متمایز می‌گردد. در پژوهش حاضر، به‌منظور طراحی الگوی مفـهومی مدیریت جهادی، استفـاده از ترکیب روش نگاشـت‌شناختی و روش‌شناسی سیستم‌های نرم که یک روش‌شناسی شناخته شده و پرکاربرد در حوزه‌ی مسایل انسانی است، پیشنهاد شده است. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است که در آن پس از مطالعات نظری و شناسایی ابعاد و مولفه‌های کلیدی مفهوم مدیریت جهادی، با روش‌های کیفی نگاشت شناختی و سیستم‌های نرم، به طراحی الگوی مفهومی و نقشه‌ی شناختی توسعه مدیریت جهادی در سازمان ها، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها