شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌‌ی مشتریان در بانک با استفاده از روش VIKOR فازی مورد مطالعه: بانک‌ صادرات استان یزد

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

امروزه تجهیز منابع مالی جز اصلی‌ترین وظایف بانک‌ها است؛ زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عامل موفقیت در سایر زمینه‌های بانکی باشد. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانک‌داری را تشکیل می‌دهد و این وظیفه‌ی اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده‌‌ی مشتریان در شعب بانک‌ صادرات استان یزد است. در این تحقیق 10 عامل موثر بر جذب سپرده‌‌ی مشتریان در بانک با در نظر گرفتن نظر خبرگان احصا شده و برای رتبه‌بندی آن‌ها از روش FVIKOR استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل نحوه‌ی برخورد کارکنان با مشتریان و نرخ سود سپرده‌ بیشترین تأثیر را بر جذب سپرده‌ها در بانک دارد. سپس بر اساس رتبه‌بندی عوامل موثر بر جذب سپرده‌ها پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و مدیران به‌کارگیری در بانک‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها