طراحی الگوی راهبرد دانش برای سازمان های دولتی ایران مطالعه‌ای در صنعت برق

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

4 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به طرح این پرسش ها می پردازد که در حال حاضر وضعیت راهبرد دانش در سازمان های دولتی ایران صنعت برق چگونه است و وضعیت راهبرد دانش در سازمان های دولتی ایران صنعت برق تا افق 1404 چگونه باید باشد و همچنین ترکیب بهینه راهبردهای دانش برای پرکردن شکافهای دانشی در سازمان های دولتی ایران صنعت برق چیست؟ هدف از طرح این سوالات شناسایی و تبیین راهبردهای دانش و همچنین ایجاد تغییر راهبردی در مدیریت دانش فعلی در سازمانهای دولتی در جهت پر کردن فاصله‌ بین وضعیت متصور شده در افق چشم‌انداز و وضعیت جاری مدیریت دانش متناسب با شرایط حاکم بر سازمانهای دولتی ایران بوده است. بمنظور تعیین راهبردهای دانش در صنعت برق ابتداء مفروضات اصلی طراحی راهبرد دانش در دو حوزه محیط داخلی و محیط خارجی مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از روش دلفی فازی فرصتها، تهدیدها، قوتها و ضعفهای دانش شناسایی شد و سپس با استفاده از نظر خبرگان، راهبردهای دانش شناسایی و با تکنیک تحلیل شبکه‌ای، اولویت‌بندی شد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران سازمانهای دولتی صنعت برق کشور می باشند که 140 نفر نمونه‌ به روش تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه به کمک تحلیل فاصله، میزان اختلاف بین وضعیت موجود و مطلوب را شناسایی کرده‌اند.با توجه به تجزیه و تحلیل فاصله که در محورهای چهارگانه راهبرد دانش انجام شده است، اقداماتی جهت بهبود وضع موجود و کاهش فاصله در قالب 10 راهکار پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها