دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل توسعه و کاربرد فناوری کدهای دستوری تلفن‌ همراه در ایران با رویکرد نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22034/jmi.2022.282858.2544

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ نیما رحیمی سالکده؛ فاطمه اسکندری


2. اولویت‌بندی و ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22034/jmi.2022.308900.2666

مجید کریمی فرد؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ عبدالرضا سبحانی


4. تحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش‌نیاز موفقیت در خصوصی‌سازی مورد مطالعاتی: صنعت بانکداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.22034/jmi.2022.323835.2728

محمدرضا دره شیری؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ عبدالعلی منصف


5. پذیرش فناوری زنجیره بلوک در صنعت بانکداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

10.22034/jmi.2022.290213.2590

محمدحسین رونقی


6. تحلیل موانع و راهکارهای امنیت غذایی کشور (مطالعه موردی: صنعت گوشت مرغ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22034/jmi.2022.300629.2632

حمیدرضا طهوری؛ ناهید محمدزاده


7. ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22034/jmi.2022.312675.2689

ابوالقاسم فارسی؛ منوچهر منطقی؛ حسن فارسیجانی؛ چنگیز والمحمدی