دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سنجش کارایی واحدهای فناور در صنایع راهبردی از منظر توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: صنایع غذایی استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1401

10.22034/jmi.2022.345737.2789

فاطمه ثقفی؛ منصور مومنی؛ محمد حسین طحاری مهرجردی؛ محمد بقایی


الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی‌ها در صنایع دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22034/jmi.2023.276058.2505

مهدی مرادی