دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه‌های توسعه صنعت نفت (مطالعه موردی کلان پروژه‌های منطقه انرژی پارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22034/jmi.2021.287575.2576

رضا بهبود؛ عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


3. تحلیلی تاریخی بر چالش‌های توسعه و تجاری‌سازی در یک شرکت دانش‌بنیان حوزه تجهیزات پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

10.22034/jmi.2021.284091.2553

الناز مسماع خسروشاهی؛ جواد سلطان زاده


4. تحلیلی تاریخی بر تجربه نهادسازی در سیاستگذاری فناوری نانو در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

10.22034/jmi.2021.285497.2565

میثم نریمانی؛ محسن محمدی ایوانکی


5. تحلیلی تاریخی-نهادی بر گفتمان‌های نوآوری و تحول در صنایع دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-645 فروردین 781

10.22034/jmi.2021.292942.2609

ابوالفضل باقری


6. چگونگی شکل گیری و تکامل جامعه مدیریت تکنولوژی ، سیاست گذاری و نوآوری در ایران - رویکردی تحلیلی و تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22034/jmi.2021.273529.2540

سید حبیب الله طباطبائیان


7. جهت دهی به تقاضای بخش عمومی بعنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری: مطالعه چند موردی سیاست‌های افقی و عمودی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22034/jmi.2021.285819.2566

میثم نریمانی؛ محمدرضا عطارپور


8. تحلیلی تاریخی بر شکل‌گیری و توسعه تجربه سیاستی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

10.22034/jmi.2021.282300.2542

سید محمدحسین شجاعی؛ علی شجاعتی؛ آرمان خالدی


9. تحلیلی تاریخی بر اسناد سیاست‌ توسعه صنعتی در ایران و ارائه الزامات سیاستی در سال‌های پیش‌رو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

10.22034/jmi.2021.305149.2655

کیارش فرتاش


11. قانون رقابت در عصر کسب و کارهای پلتفرمی (مطالعه چند موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.22034/jmi.2021.276172.2508

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ میثم نریمانی


12. ارائه الگوی اکتساب درونزای فناوری در صنعت هسته‌ای: مطالعه‌ای پدیدار شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22034/jmi.2021.251678.2372

امیرحسین فرهادی؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سیدسپهر قاضی نوری