دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. همپایی فناورانه در صنایع مبتنی بر سامانه های پیچیده ، مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

ابوالقاسم فارسی؛ lمنوچهر منطقی؛ حسن فارسیجانی؛ چنگیز والمحمدی