دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تصمیمات استراتژیک تولید در صنعت داروهای شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1399

ابوالفضل کزازی؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمود رفیع زاده تفتی؛ رسول دیناروند