دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22034/jmi.2022.312675.2689

ابوالقاسم فارسی؛ منوچهر منطقی؛ حسن فارسیجانی؛ چنگیز والمحمدی


تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jmi.2022.332329.2754

علی یوسفی؛ میثم شهبازی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ سپهر قاضی نوری؛ lمنوچهر منطقی


ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22034/jmi.2022.311125.2677

محمدرضا زینالی مغانلو؛ lمنوچهر منطقی؛ محمود مدیری؛ اصغر مشبکی


شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22034/jmi.2022.332032.2752

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ فاطمه ثقفی؛ فاطمه مجیری؛ محمد امین فخیمی جمیل