کلیدواژه‌ها = سازمان فناوری‌محور
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری‌محور دفاعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395

یونس نظری؛ مجید رمضان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مسیح ابراهیمی