کلیدواژه‌ها = نظام "نگرش-آینده‌پژوهی" آینده‌اندیشی و اسلامی‌سازی علم و فناوری
اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 27-48

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالرحیم پدرام