کلیدواژه‌ها = توانمندسازی کارکنان
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری‌محور دفاعی

دوره 10، شماره 31، بهار 1395

یونس نظری؛ مجید رمضان؛ محمدابراهیم سنجقی؛ مسیح ابراهیمی