نویسنده = مجید نجاتیان
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی پارادایم چابکی به منظور چارچوب بندی مشخص از نیروی انسانی چابک و سازمان چابک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 77-98

مجید نجاتیان؛ رضا حسنوی؛ سید محمود زنجیرچی؛ حامد صوفی؛ محمد اسماعیل مولایی