نویسنده = اصغر مشبکی
ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22034/jmi.2022.311125.2677

محمدرضا زینالی مغانلو؛ lمنوچهر منطقی؛ محمود مدیری؛ اصغر مشبکی


نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 98-135

اصغر مشبکی؛ علی اکبر خادمی


سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 81-100

اصغر مشبکی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ سمانه سادات خرمگاه