نویسنده = عزیز محمد ملایری نوریجانی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه های انسانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-94

طهمورث حسنقلی پور؛ عزیز محمد ملایری نوریجانی؛ جبار باباشاهی؛ فراز صادق وزیری