نویسنده = سعداله ابراهیم نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روش بهبودیافته خاکستری جهت ارزیابی قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز دفاعی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-139

امیرمهدی ملک؛ سعداله ابراهیم نژاد؛ رضا توکلی مقدم