نویسنده = سید علیقلی روشن
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)

دوره 10، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 123-157

ابوالفضل مقدم؛ امین رضا کمالیان؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ باقر کرد؛ سید علیقلی روشن