نویسنده = جواد سلطان‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی ابزار تدوین راهبرد فن آوری (مورد مطالعه: فن آوری فرآیند احیای آهن)

دوره 9، شماره 29، پاییز 1394

رضا انصاری؛ جواد سلطان‌زاده؛ امیر شریفیان؛ مرتضی ناطقیان؛ سعید فارابی خانقاهی