نویسنده = مهدی دهقانی سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی

دوره 9، شماره 28، تابستان 1394

مهدی دهقانی سلطانی؛ حمیدرضا آل طه؛ الهه قهری شیرین آبادی؛ هادی طاهری