نویسنده = محمد علی شاه حسینی \r\n
تعداد مقالات: 1
1. الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی

دوره 8، شماره 25، پاییز 1393

علی ردادی؛ محمد علی شاه حسینی \r\n؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ محمد علی شاه حسینی \r\n