نویسنده = علی اصغر فانی
تعداد مقالات: 1
1. بکارگیری QFD برای ایده‌سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها (TOC-TP)

دوره 7، شماره 1، بهار 1392

علیرضا حسن‌زاده؛ علی اصغر فانی؛ سید حسن قدسی پور؛ منصوره عبدی