نویسنده = حسین نازک تبار
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی بر اساس الگوی می یر و همکاران

دوره 7، شماره 19، بهار 1392

ابوطالب شفقت؛ محمدجواد زاهدی؛ حسین نازک تبار