نویسنده = مریم دانشور
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 6، شماره 18، زمستان 1391

عادل آذر؛ مریم دانشور؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی


2. ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

دوره 6، شماره 15، بهار 1391

رمضانعلی سلمانی نژاد؛ مریم دانشور؛ سید حیدر میرفخرالدینی